06132211359
مرکز سرگیجه پاستور
بزرگترین مرکز تشخیص و توانبخشی سرگیجه و تعادل در سراسر کشور درمان سرگیجه به سه روش امکان پذیر است که روشتوانبخشی بی ضررترین روش ممکن می باشد
1398/5/14    
بازدید: 194
روش توانبخشی سرگیجه یا 
VRT
یکی از بی ضررترین و کاملترین روشهای درمان سرگیجه می باشد