06132211359
مرکز سرگیجه پاستور
بزرگترین مرکز تشخیص و توانبخشی سرگیجه و تعادل در سراسر کشور مراکز شنوایی پاستور و اهواز
1398/5/14    
بازدید: 165
:
مراکز شنوایی سنجی پاستور و اهواز در دونقطه مختلف شهر اهواز تاسیس شده اند و خدمات زیر را ارایه می دهند
-انجام ازمایشات شنوایی
 
-ازمایشات اختصاصی سرگیجه وتعادل 
-تجویز و تنظیم سمعک
ارزیابی وزوزگوش
-بررسی بد شنوایی در کودکان
-توانبخشی سرگیجه و تعادل