سمعک رسیور در کانال

سمعک رسیور در کانال

سمعك هاي رسيور داخل كانال [RIC]:
اين سمعك ها كوچك ترين نوع سمعك
هاي پشت گوشي محسوب ميشوند و برخلاف سمعك هاي پشت گوشي كه رسيور در پوسته سمعك
قرار داشت در اين نوع سمعك ها رسيور در كانال گوش قرار ميگيرد. صدا از طريق يك
تيوب نازكي و به صورت امواج الكتريكي از سمعك به رسيور داخل كانال منتقل شده و سپس
رسيور مستقيما امواج صوتي را در مجرا توليد ميكند و صدا به گوش ميرسد.