توانبخشی وستیبولار (Vestibular rehabilitation)

توانبخشی وستیبولار (Vestibular rehabilitation)

توانبخشی وستیبولار (Vestibular rehabilitation)
در مواقعی که سيستم عصبی مركزي توانايي جبران و تطابق نداشته باشد، علائم
سرگیجه پايدار مي ماند. توانبخشی وستیبولار مجموعه ای از اقدامات درماني هستند كه
براي رفع ناتواني جبران توسط سیستم عصبی مرکزی، بكار برده مي شوند. اين اقدامات
درماني، درمانهاي فيزيكي هستند.
سیستم عصبی مرکزی در هنگام نقص قرینه بودن اطلاعات ارسالی سیستم تعادلی
گوش، بخوبی توانائی تطابق داشته و خود را شرایط جدید هماهنگ میسازد. سیستم تعادلی
گوش از دو طرف پیامهاي عصبي به مرکز ارسال مي كنند. بطوريكه حتي در حالت استراحت
نيز پیام عصبی وجود دارد. اگر تفاوت پیام عصبی دو طرفه به دليل پاتولوژي باشد،
سیستم عصبی مرکزی در طولاني مدت براحتی تطابق را برقرار میسازد.
توانايي جبران اکتیو، با تغيير در نورونهاي مخچه و ساقه مغز رخ ميدهد. بعبارت دیگر نورونهاي
درگير در مخچه و ساقه مغز در واكنش به اختلال عملكرد سیستم تعادلی تغيير فعاليت
پيدا كرده و تطابق را تسهيل مي كنند. تطابق باعث مي شود كه كل علائم بيمار بر طرف
شود يا حداقل باعث كاهش تدريجي اختلال عملكرد سيستم شود . به اين روش تعادل مجدد
غیرفعال مي گوئيم .
در ابتدا كه آسيب حاد رخ داد و سرگیجه بروز نمود علامت بارز نيستاگموس است. پس از آن جبران حاد رخ
ميدهد و علائم بيمار برطرف شده و نيستاگموس كه علامت عینی پاتولوژي زمينه اي است
برطرف مي شود ولي اگر جبران در سیستم بینائی از بین رود، نيستاگموس قابل مشاهده
است.
عملكرد مخچه بر روي هسته هاي تعادلی، مکانیسم ایجاد تطابق اولیه حاد است. در اینحالت علائم
.بيمار با حركت سر مجدداً ايجاد مي شود. .  .