سمعک دو گوشی

سمعک دو گوشی

5)سمعک یک گوشی یا دوگوشی؟
با توجه به اینکه کم شنوایی و وزوز یک گوشی یا دوگوشی است باید از تجویز مناسب استفاده گردد. اگر کم شنوایی و وزوز بصورت دوگوشی باشد حتما سمعک دوگوشی تجویز کنید. افت قرینه ی بیمار با تجویز یک گوشی به شنوایی غیرقرینه تبدیل می شود و راه های ارتباطی ساقه مغز و کورتکس تحت تاثیر قرار میگیرد. با این شرایط ممکن است وزوز یکطرفه احساس شود . در برخی موارد وزوز یکطرفه از حالت دوطرفه بدتر است و برای بیمار نمود بیشتری دارد. البته تجویز یکطرفه هم در پوشش وزوز هر دو طرف موثر است. چرا که نویز محیط و شنوایی اصوات زمینه در گوش دارای سمعک توجه را به سمت خود جلب می کند.

هنگام انجام تست های شنوایی لازم از بیمار در مورد وزوز یک گوشی یا دوگوشی اطلاعات کامل بگیرید. برخی موارد بیمار احساس وزوز یک گوشی دارد. اما با بستن گوش مقابل ممکن است وزوز در آن هم احساس شود. در این موارد وزوز دو گوشی است. اما شدت آن با توجه به کم شنوایی غیرقرینه بیمار در دو گوش متفاوت است . به گونه ای که در گوش بدتر انقدر بلندتر می شود که بصورت نسبی یکطرفه احساس می شود. در این موارد اگر کم شنوایی گوش مقابل خیلی زیاد نباشد ممکن است تجویز یک گوشی در گوش بدتر ، وزوز هر دو گوش را بپوشاند.
در کل می توان به قطع گفت که تجویز دوگوشی برای بیماران وزوزی دارای کم شنوایی دوطرفه ضروری است.