تجویز سمعک در بیماران دارای وزوز گوش

تجویز سمعک در بیماران دارای وزوز گوش

تجویز وزوز در بیماران دارای وزوز گوش

وزوز گوش یکی از شایعترین علایمی است که مراجعین کلینیک های شنوایی از آن شکایت دارند. یکی از راه های کنترل و مهار وزوز گوش تجویز سمعک است. انتخاب نوع سمعک ، کوپلینگ و تکنولوژی های مناسب در این زمینه بسیار حائز اهمیت است. هر کدام از این موارد ارتباط زیادی به منشا وزوز گوش دارد. اگر وزوز بدلیل بروز کم شنوایی نمود پیدا کند استفاده از سمعک موثرتر خواهد بود. اما هنگامی که وزوز منشا مرکزی دارد کار سخت تر است. در ادامه به بررسی اینکه چه نوع سمعکی استفاده کنیم و تنظیمات ان را چگونه انجام دهیم خواهیم پرداخت.