بیماری حرکتی یا سرگیجه حرکتی: Motion Sickness

بیماری حرکتی یا سرگیجه حرکتی: Motion Sickness

 :بیماری حرکتی یا سرگیجه حرکتی
این بیماری معمولا به شکل سرگیجه های دوره ای - خستگی - رنگ پریدگی - عرق کردن زیاد- زیادی بزاق دهان و گاها استفراغ در هنگام ماشین سوار شدن خود را بروز می دهد.
بنظر می رسد این بیماری به علت اختلال عملکرد بین سیستم بینایی و سیستم تعادلی گوش ایجاد (این دوسیستم در ساقه مغز با هم ارتباط دارند ) می شود
اشخاصیکه میگرن دارند زمینه زیادی برای این نوع بیماری هم دارند خصوصا در کودکی . بین 20 تا 60 درصد افرادیکه میگرن دارند به این بیماری دچار می شوند 
علت این بیماری هنوز مشخص نیست