سوت سمعک

سوت سمعک

فیدبک یا سوت سمعک صدایی آزاردهنده است و زمانی رخ میدهد که صدایی تقویت شده ی سمعک ، راهی برای گریز یافته و مجددا توسط میکروفن سمعک دریافت و تقویت گردد.
این مشکل اغلب زمانی رخ می دهد که چیزی به سمعک نزدیک شود.
در دسترس سمعک از رخداد فیدبک جلو گیری کنند
با وجود پیشرفت های به دست آمده این معضل در بسیاری از اوقات دردسرساز میگردد و برای جلوگیری از رخداد فید بک مجبور به کاهش بهره میشویم که نهایتا منجر به کاهش درک گفتار کاربر سمعک میگردد.