سر گیجه در کودکان

سر گیجه در کودکان

چرا در کودکان سر گیجه و عدم تعادل ایجاد می شود؟
معمولا سر گیجه در کودکان بدنبال مشکلات زیر ایجاد می شود
کم شنوایی ناگهانی دوطرفه-1
کم شنوایی ناگهانی یک طرفه-2
بدنبال بیماریهای ویروسی نظیر سرخک اوریون مننژیت-3 
ضربات سر-4
بدنبال داروهایی که اثر سمی دارند مانند جنتا مایسین-5
کودکانی که سن انها بالای 18 ماهگی است و نمی توانند راه بروند ممکن
است کم شنوایی عمیق دو طرفه نیز داشته باشند
حدودا 50 درصد کودکانی که به مدرسه ناشنوایان می رونددر تاریکی مشکل
عدم تعادل دارند
در کودکانی که مدت طولانی با داروهای (اتوتوکسیک) تحت درمان بوده اند
و دچار عدم تعادل هستند حتما بایستی تست هایی
انجام شود OAE-ABR
تست های ارزیابی سرگیجه و
تعادل در کودکان
گاهی میشود نیستاگموس خود
بخودی را در انها دید
گاهی می شود تستهای
وضعیتی را در آنها انجام داد تست صندلی چرخان احتمالا قابل انجام است 
را گاها میتوان انجام داد.VHITتست
نتیجه
گیری
بیشتر از هر
کسی مادر می تواند مشکل سر گیجه و تعادل را در کودکان تو صیف نماید 
مراکز اختصاصی سر گیجه و
تعادل می توانند در تشخیص و درمان توانبخشی کمک شایانی به این کودکان نمایند.