علت سوت زدن سمعک

علت سوت زدن سمعک

علت سوت زدن مداوم سمعک
گاها افرادیکه از سمعک استفاده میکنند از صدای سوت سمعک خسته شده و حتی ممکن است سمعک را کنار گذاشته و استفاده نکنند
در چنین مواردی چه باید کرد
1- اگر سمعک دارای درجه تنظیم است (1و2و3و4) دقت کنید درجه روی 4 نباشد چون در این صورت سمعک بیشترین خروجی صدا را دارد
2-قالب سمعک و لوله متصل به آن ممکن است گرفته باشد (جرم به داخل ان رفته باشد) که باید لوله و قالب سمعک تمیز شود
3- ممکن است لوله و قالب سمعک دچار پارگی و یا شکستگی شده باشد که باید به مرکزشنوایی سنجی جهت تعمیر ببرند
4- ممکن است قالب و تنظیمات سمعک همگی خوب باشد ولی با این حال سمعک بازم سوت بزند در این صورت سمعک نیازبه تنظیمات خاص با کامپیوتر دارد که بایستی به مرکز شنوایی سنجی جهت تنظیم مراجعه شود.