سرگیجه گیجی و عوامل روانی

سرگیجه گیجی و عوامل روانی

وقتی فردی دچار سرگیجه و عدم تعادل یا گیجی می شود به جز مراکز تعادلی مثل مغز_مخچه و گوش داخلی که ممکن است دچار مشکل شده باشند سیستم روحی _روانی فرد هم دچار اختلال می شود و ترس زیادی به اینها چیره می شود.
این افراد از حرکت سرخود دراز کشیدن جابجایی در حالت خواب و گاها راه رفتن وحشت دارند.
گیجی میتواندموجب استرس زیادی شود و در نهایت ممکن است منجر به اضطراب (شامل حملات پانیک، ترس از مکانهای شلوغ ) ، افسردگی و اختلالات جسمانی شود . مشکلات روحی _روانی نیزمیتوانند گیجی شدیدی ایجاد نمایند. گاهی اوقات این علل (مشکل روحی) به عنوان عامل اولیه ی گیجی هستند.
مطالعاتی از قرن بیستم تا کنون درمورد ارتباط اختلالات سیستم تعادلی بدن و اختلالات اضطرابی صورت گرفت .این بررسی ها نشان داد که میزان شیوع نقایص سیستم تعادلی گوش در بیماران با اختلال اضطرابی ، بیش از حد انتظار می باشد بدین معنی که ارتباط میان سرگیجه و اضطراب یک ارتباط دو طرفه می باشد.
ناتوانی عملکردی در بیماران مبتلا به گیجی که اختلالات روحی_ روانی دارند نسبت به بیمارانی که فقط اختلال سیستم تعادلی دارند شدید تر است .
این یافته ها نشان می دهد که به جز درمان سرگیجه و تعادل بایستی اضطراب بیمار هم مورد توجه قرار گرفته و کاهش یابد.