تست ساده شنوایی در نوزادان

تست ساده شنوایی در نوزادان

در قبل از سه ماهگی کودک شما می تواند به صداها عکس العمل نشان دهد.
1- وقتی صدای بلند ایجاد نمایید مثلا یک قاشق را به لیوان بزنید چهره کودک تعقییر می کند اگر ساکت باشد گریه می کند و یا می خندد و اگر در حالت گریه باشد گریه او متوقف می شود.
2-صدای مادر را از سایر صدا ها تشخیص می دهد 
3- مکیدن شیر متوقف و یا سریعترمی شود
در 4-6 ماهگی
جهت صدا را با چشمان اش تعقیب میکند 
به صدای خودش عکس العمل نشان می دهد 
به صدای اسباب بازی توجه و می خندد
در 7-12 ماهگی
 جهت یابی صدا بصورت افقی و عمودی می نماید 
به اسم خودش سریع بر می گردد
به شعر های کودکانه علاقه و توجه دارد
خودش کلمات دو حرفی یا بیشتر می سازد