وزوز گوش و رهایی

وزوز گوش و رهایی

وزوز گوش و رهایی
در بین افراد خانواده و دوستان شما کسانی را می بینید که از احساس نوعی صدا در گوش و یا سرخود رنج می‌برند. اکثر این افراد تجربه درمان های مختلف داروئی را نیز دارند اما متاسفانه مشکل آنها همچنان پایدار مانده است.
وزوز گوش عبارت است از احساس صوت بدون وجود یک منبع خارجی یعنی فرد صدایی را می شنود که دیگران آنرا نمی شنوند
علت وجود وزوز گوش معمولا به وجود یک نقص در سیستم شنوائی مربوط می‌شود .بنابراین بایستی یک آزمایش کامل شنوائی برای فرد انجام شود.
بجز نقص عملکردی سیستم شنوائی دو سیستم دیگر هم گاها گرفتار می‌شوند که عبارتند از سیستم لیمبیک و سیستم اعصاب مرکزی.
که مشکلات این سیستم ها باعث اضطراب عدم تمرکز کم خوابی و بدخوابی در اين افراد می شود.
باید توجه داشت که درمان در این افراد بایستی با دقت و حوصله زیاد و در نظر گرفتن حل مشکل هر سه سیستم فوق انجام گیرد و فقط دارو درمانی نمی تواند نتیجه رضایت بخش داشته باشد.