بیماری منیر چیست

بیماری منیر چیست

بیماری منیر یک بیماری گوش داخلی است که میتواند ایجاد کم شنوایی ،سرگیجه و همچنین وزوز گوش نماید 
این بیماری حالت پیش رونده دارد و معمولا افراد بین سنین 20 الی 60 سال را گرفتار می نماید.
 نسبت آن در زنان و مردان تقریبا برابر است.
چه عاملی انرا ایجاد می نماید؟
افزایش حجم مایع گوش داخلی بنام آندولنف  
 می تواند موجب بروز آن شود.
چه علا،یمی دارد؟
یک سرگیجه دورانی که میتواند شدت و زمان آن متغیر باشد . یک کم شنوایی مواج که میتواند فرکانس های بم و میانی و حتی فرکانس های زیر را  درگیر کند گا ها همراه با استفراق های خیلی شدید وبد حالی که ممکن است بین 2 تا 24 ساعت بیمار را گرفتار نماید . در بیشتر بیماراران ممکن است این علاعم با وزوز گوش هم همراه باشد.
درمان:
درمان به سه روش انجام می شود
1- درمان دارویی: که معمولا همه بیماران را شامل می شود
2- درمان جراحی که در موارد خیلی خاص انجام می شود
3- درمان توانبخشی که در کنار دو درمان بالا می تواند خیلی موثر باشد