عدم تعادل در سالمندان

عدم تعادل در سالمندان

یکی از مشکلاتی که سالمندان از آن رنج میبرند عدم تعادل و سقوط است.
این مشکل میتواند باعث آسیب های جدی خصوصا شکستگی استخوان لگن و پا برای آنها شود.
اگر بتوانیم مشکل عدم تعادل و سقوط را بدرستی درمان کنیم خود بخود از بسیاری هزینه ها ودر گیری با مراکز درمانی جلوگیری خواهد شد. 
در بسیاری از موارد افراد یکه عدم تعادل دارند ممکن است سرگیجه های خفیف تا شدید هم داشته باشند.
جدا از این مشکلات بینایی و مشکلات عضلانی مانند کمر درد- پا درد هم می تواند عدم تعادل را افزایش دهد.
برای این افراد لازم است که ابتدا سیستم تعادلی و خصوصا سرگیجه آنها درمان شود و در کنار آن از خدمات فیزیو تراپی و یا کادر درمانی هم توسط متخصصین این رشته ها استفاده شود.
روش های جدید توانبخشی سرگیجه و تعادل بهترین انتخاب برای درمان این عزیزان می باشد.