سمعک و بهبود شنوایی

سمعک و بهبود شنوایی

سمعک و بهبودی شنوایی
افرادیکه به درجات مختلف دچار کم شنوایی می شوندنیاز به سمعک مناسب دارند. 
کم شنوایی معمولا به چند دسته تقسیم میشود.
کم شنوایی ملایم: این افراد معمولا صدای صحبت دیگران را می شنوند،فقط گاهی بدرستی نمیتوانند تشخیص دهند در جلسات و کلاس درس ممکن است دچار مشکل شوند.
کم شنوایی متوسط: این دسته از افراد صدای دیگران را براحتی نمی شنوند وتشخیص کلمات برایشان مشکل است و گاها از گوینده می خواهند که کلمات را تکرار کند.
کم شنوایی شدید: این افراد در مکالمه روزانه ودر شنیدن صدای تلویزیون و ارتباطات دچار ضعف و مشکل هستند و براحتی توسط دیگران مشکل آنها قابل تشخیص است. 
کم شنوایی عمیق: این دسته از افراد هم در شنیدن هم در صحبت کردن دچار مشکل می باشند خصوصا درکودکانبالای 3 سال نقص گفتاری شدید آنها قابل توجه است.
هر چهار گروه نیاز به سمعک دارند اما نوع و میزان تقویت سمعک برای آنها متفاوت است.
هر کدام از آنها باید سمعک خاص خود را استفاده کند.
استفاده از سمعک نامناسب می تواندبه باقیمانده شنوایی آنها صدمه بزند. به جز میزان تقویت کنندگی سمعک شکل آن هم مهم می باشد.
 سمعک ها میتوانند بسیار کوچک و مخفی باشند و یا بزرگ بوده و در پشت لاله گوش قرار گیرند.
سومین عامل در انتخاب سمعک سطح تکنولوژی و امکانات جانبی آن مثل ارتباطات تلوزیون تلفن و موبایل و میکروفن های آموزشی می باشد.
قیمت سمعک ها را سطح تکنولوژی و آپشن های آنها تعیین می کند 
سمعک های ساده معمولا قیمت پسیار پایین و سمعک های پیشرفته قیمت بالایی دارند.
نیاز شغلی و آموزشی افراد مهم ترین دلیل برای بودجه بندی سمعک می باشد.