قالب گیری گوش

قالب گیری گوش

قالب گیری گوش و انواع آن
معمولا ما برای سه منظوراز گوش قالبگیری می کنیم
1- وقتی که گوش دچار  عفونت شده یا خارش شدید داردقالب ضد آب تهیه می کنیم که در حالت شستشو آب وارد گوش نشود.
2- وقتی که در محیط های پر سر و صدا قرار داریم برای محافظت از گوش در مقابل صداقالب ضد صوت تهیه میکنیم (مخصوصا کارگران مشغول به کار در کارخانه ها).
3- وقتی که از سمعک استفاده میکنیم.
قالب گیری سمعک به سه شکل ساخته میشود
- قالب سمعک پشت گوشی
-قالب سمعک داخل گوشی
- و قالب مولد برای نوع خاصی از سمعک ها که به انها سمعک
گفته می شود.RIC
وجود قالب برای سمعک باعث میشود که سمعک صدای اضافی و سوت زدنش کنترل شود.
همچنین صدا با کیفیت بهتری به گوش برسد و سمعک در گوش حرکت نکند و نیافتد.
خصوصا برای کودکانی که از سمعک استفاده می کنند ، قالبگیری باید سالی دو بار صورت بگیرد تا اگر مجرای گوش رشد کرد سمعک شروع به سوت زدن یا فید بک نکند.