علت اصلی سرگیجه (ضایعات وسیبولارر) چیست

علت اصلی سرگیجه (ضایعات وسیبولارر) چیست

Common Vestibular disorders
علت اصلی (ضایعات وستیبولار) سرگیجه چیست
.Benign paroxysmal positional vertigo (B.P.P.V) -1
سرگیجه وضعیتی (با دراز کشیدن و چرخش سر ایجاد می شود).
Labyrinthitis -2
عفونت لابیرنت (گوش داخلی)
Vestibular neuritis-3
التهاب عصب تعادلی
Meniere s disease -4
بیماری منیر (سرگیجه شدید- تهوع – کیپی گوش- کاهش شنوایی)
Acoustic neuroma -5
تومور (غده) عصب تعادلی
Peritymph fistula -6
وجود سوراخ اضافی در استخوان گوش داخلی
Traumatic brain injury -7
صدمات مغز به علت ضربه
CVA/stroke -8
سکته مغزی
Post –concussion syndrome-9
مجموعه مشکلات بعد از ضربه یا تصادف مغزی

 • Add to Phrasebook
  • No word lists for Persian -> English...
  • Create a new word list...
 • Copy
 • Add to Phrasebook
  • No word lists for Persian -> English...
  • Create a new word list...
 • Copy