• 9
  • خرداد
  • 0
علل کم شنوایی

علل کم شنوایی

 عفونت گوش شایع ترین عامل کم شنوایی در کودکان هست که می تواند حتی 60 دسیبل کم شنوایی ایجاد کند 
      آزمایشات شنوایی در کودکان می تواند به صورت زود رس عفونت های گوش را تشخیص داده و درمان شود.